Tor Børre Mosland

Tor Børre Mosland
Fagsjef, ingeniør bygg og anlegg, Tekna

Lang erfaring med undervisning/rådgivning innen Bygg – anlegg og eiendomsbransjen (BAE). Tverrfaglig kompetanse og bredt samarbeid med andre aktører innenfor nevnte bransje. Har vært involvert i utvikling av koordinatorskolen og fungert som kursleder/foreleser siden 2013.

Wenche Solberg

Wenche Solberg
Seniorrådgiver HMS/SHA, Multiconsult AS

Wenche er en av de mest erfarne HMS-rådgiverne i Multiconsult og har jobbet i mer enn 30 år med HMS både som rådgiver/konsulent og i Arbeidstilsynet. Hun har erfaring fra å jobbe med SHA/HMS i store tverrfaglige prosjekter og er opptatt av å integrere SHA/HMS i prosjekteringsprosessen slik at vi oppnår sikre og gode løsninger både i drifts- og utførelsesfasen.
Hun har meget god kjennskap til Byggherreforskriften både fra tiden i Arbeidstilsynet og siden som rådgiver i Multiconsult. Hun har erfaring som SHA-rådgiver og Koordinator (KP) i flere prosjekteringsoppdrag, erfaring som KU og har gjennomført HMS-inspeksjoner og revisjoner på bygge- og anleggsplasser.
Wenche er faggruppeleder for fagområdet SHA internt i Multiconsult, er medlem i RIFs ekspertgruppe på HMS/SHA og har bidratt i utarbeidelsen av RIFs veileder på SHA i planlegging og prosjektering.Kristofer Huslid

Kristofer Huslid
Daglig leder, Huslid Consult AS

Kristofer startet som entreprenør i 1995 og har også selv vært byggherre på flere prosjekter.
Han har drevet flere entreprenørselskap og eiendomsselskap, og også jobbet som prosjektdirektør i AF Gruppen i flere år.
I dag jobber han som konsulent for både byggherrer og entreprenører med byggeledelse og miljøprosjektering.
I tillegg utvikler han app og styringssystemer for bygg og anleggsbransjen, med AF Gruppen som største kunde.
Kristofer har et brennende engasjement i det han driver med

ola robert heramb

Ola Robert Heramb
Regionalt verneombud bygg og anlegg, Fellesforbundet avd. Hedmark

.

Gerda grøndahl

Gerda Grøndahl
Senioringeniør, GeMa Grøndahl Safety

Gerda har med 45 års arbeidslivserfaring vært innom mange fagområder. I bunnen er hun ingeniørutdannet innenfor elektro/IT. Den mest spennende utdanningen fikk hun gjennom Forsvaret, – anleggsmaskinkjører. Dette var springbrettet til bygge- og anleggsbransjen. Hun startet på entreprenørsiden i 2006 og sluttet på byggherresiden i 2021.
Innenfor HMS og SHA har hun hatt både rådgiver- og lederroller. Hun har også hatt rollen som koordinator, både i prosjekteringsfasen og byggefasen.
Enten hun har vært på entreprenør- eller byggherresiden har hennes hovedmål vært: Fravær av skader. HMS og SHA handler om samarbeid – samarbeid – samarbeid. Etter et fast arbeidsforhold i mange år har hun nå gått over til å jobbe i sitt eget foretak: GeMa Grøndahl Safety.

Thorkil Aschehoug

Thorkil H. Aschehoug
Advokat, Advokatfirmaet Grette AS

Thorkil leder Grettes arbeidslivsavdeling og har bred erfaring med rådgivning og gransking i forbindelse med arbeidsulykker og andre uønskede hendelser i arbeidslivet. Han bistår også jevnlig som forsvarer for bedrifter i saker vedrørende brudd på arbeidsmiljølovens straffebestemmelser.
Siden 2014 har han vært fast foreleser på Koordinatorskolen og forelest om koordinators oppgaver etter byggherreforskriften. Han har også holdt en rekke heldagskurs om byggherreforskriften for både kommunale og private virksomheter, og rådgitt virksomheter om utforming av SHA-planer, kontrakter mellom byggherre og hhv. byggherrens representant, koordinator m.m.
I tidsrommet 2019-2020 hadde han stilling som fagsjef HMS i Byggenæringens Landsforening (BNL), i NHO. I tillegg til å rådgi BNLs medlemsbedrifter om byggherreforskriften, medforfattet og koordinerte han høringssvarene fra BNL og EBA vedr forslaget til ny byggherreforskrift. Han har også bidratt med innlegg vedr byggherreforskriften på ulike bransjenettsteder, herunder www.bygg.no.

 

 

 

Følg oss:

Følg oss Facebook Følg oss Twitter

Koordinatorskolen

Teknisk arrangør: Quality Norway AS

Kontakt:

Tlf: 67 52 60 10
E-mail: kundeservice@qualitynorway.no

 

Innhold © Koordinatorskolen. Webdesign ©2022 Web Norge.