byggeplasser 022

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (Byggherreforskriften) stiller krav til kunnskap og praktisk erfaring for de som skal fylle rollen som koordinatorer i et byggeprosjekt.

I 2011 mottok Arbeidstilsynet 10 000 forhåndsmeldinger,  ca. 60 % fra flergangs byggherrer. Det viste at behovet for kompetente koordinatorer i prosjektering og utførelse er stort. Som en følge av dette ble det i 2011, etter ønske fra flere sentrale aktører, etablert Koordinatorskolen for å sikre opplæring og økt kompetanse om koordinatorrollen.

Statsbygg, Forsvarsbygg, Statens vegvesen, Jernbaneverket, Arbeidstilsynet, Fellesforbundet og Arbeidsmandsforbundet etablerte i 2011 en arbeidsgruppe som har laget en kurspakke som skal utdanne koordinatorer gjennom Koordinatorskolen.

Hensikten med Koordinatorskolen er å få en mer enhetlig forståelse av hva som er ”nødvendig kunnskap og erfaring” for å ivareta koordinatorrollen på en god og hensiktsmessig måte. I tillegg ønsker vi å dekke bransjens behov for å sikre tilgang til kompetente koordinatorer.

Koordinatorskolen omfatter Byggherreforskriften med EBA’s veileder, aktuelt lovverk og entreprisemodeller som forskriften berører, samt dens skjerpede krav til kunnskap og praktisk erfaring for å inneha rollen som koordinator. Kurset omfatter også gjennomgang av risiko og risikoforståelse som følge av Byggherreforskriftens fokus på dette tema.


Forkunnskaper
Det forventes at du har kjennskap til relevante deler av Arbeidsmiljøloven, og tilhørende forskrifter; internkontrollforskriften og spesielt byggherreforskriften. I tillegg er det en fordel at du har praktisk erfaring fra deltagelse i bygg- eller anleggsprosjekter.


Gjennomføring

Både det fysiske og det digitale kurset går over 3 dager fordelt på to samlinger. I forkant av kurset skal man gjennomføre en refleksjonsoppgave (elektronisk), og etter første samling får deltakerne en hjemmeoppgave. Foredragsholdere/bidragsytere er hentet fra flere av de store aktørene, noe som vil gi deltakerne et vidt og nyansert bilde av koordinatorrollen.

Som en del av det fysiske kurset blir det også befaring på en fremtidsrettet og aktuell byggeplass.

I tillegg til det teoretiske innholdet legges det til rette for stor grad av diskusjoner og meningsutvekslinger under veis, så høy deltakelse og engasjement bidrar til godt utbytte for den enkelte. Det forventes at man deltar alle dager, og arrangøren legger til rette for nettverksbygging og utvikling av relasjoner på tvers av kulturer og arbeidsplasser.


Noen av fordelene med Koordinatorskolen:

  • Felles befaring som en del av det fysiske kurset
  • Vi har lang erfaring med over 80 gjennomførte kurs og over 2500 deltakere siden 2013
  • Kurset revideres og oppdateres jevnlig i forhold til tilbakemeldinger fra kursdeltakere og gjeldende lovverk
  • Erfarne foredragsholdere
  • Du får tilgang til elektroniske kursdokumenter via Min Side etter endt kurs
  • Du blir invitert til KoordinatorCamp - en årlig samling med faglig påfyll og inspirasjon for alle som har gjennomført Koordinatorskolen. 

PÅMELDING

 

Følg oss:

Følg oss Facebook Følg oss Twitter

Koordinatorskolen

Teknisk arrangør: Quality Norway AS

Kontakt:

Tlf: 67 52 60 10
E-mail: kundeservice@qualitynorway.no

 

Innhold © Koordinatorskolen. Webdesign ©2022 Web Norge.